با عضویت در این وبلاگ ،می توانید از به روز رسانی آن با خبر شوید. بامراجعه به نوشته های پیشین می توانید از مطالب گذشته استفاده کنید. آموزش علوم کامپیوتری - عمومی
آموزش نرم افزار هایی گرافیکی ،رجیستری و ...
با سلام خدمت دوستان در این پست قصد دارم که آموزش نصب SQL SERVER قسمت PERSONAL VERSION را توضیح دهم . امید وارم که مفید واقع شود.

دانلود کنید

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم اسفند ۱۳۸۵ساعت 19:18  توسط مهدی اردیانی  | 

بسمه تعالی

 

قابل توجه دانشجویان محترم:

زمان امتحان در روز چهارشنبه مورخ 13/10/1385 ساعت 9:00 می باشد. از سوالات زیر در زمان امتحان به قرعه یکی انتخاب شده و برنامه را می نویسید.

 

1-برنامه ای بنویسید که توابع strcmp و strcat را پیاده سازی کند.

توضیح:

تابع strcmp  به این گونه عمل می کند که با دریافت دو رشته، از کاراکتر اول هر کدام شروع می کند و با هم مقایسه می کند. در صورت رسیدن به اولین اختلاف، تفاوت کاراکتر رشته اول و رشته دوم را بر می گرداند. که اگر صفر باشد یعنی دو رشته با هم مساوی هستند، اگر مثبت باشد رشته اول بزرگتر است در غیر این صورت رشته دوم بزرگتر است. تابع strcat با دریافت دو رشته از ورودی رشته دوم را به انتهای رشته اول می افزاید.

ملزومات برنامه:

1-    استفاده از توابع و ارسال ارگومان‌ها از طریق ارجاع

2-    استفاده از اشاره گر

3-    عدم استفاده از توابع موجود در تابع string.h

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

2- برنامه ای بنویسید که توابع strcpy  و strchr را پیاده سازی کند.

توضیح:

تابع strcpy به این گونه عمل می کند که با دریافت دورشته، رشته دوم را در رشته اول کپی می کند.

تابع strchr با گرفتن یک رشته و یک کاراکتر، کاراکتر را در رشته جستجو می کند، اگر کاراکتر در رشته باشد آدرس اولین وقوع آن در رشته بر گردانده می شود.

ملزومات برنامه:

1-    استفاده از توابع و ارسال ارگومان‌ها از طریق ارجاع

2-  استفاده از اشاره گر

3-    عدم استفاده از توابع موجود در تابع string.h

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

3-برنامه بنویسید که توابع strstr و stelen را پیاده سازی کند.

توضیح:

تابع strstr با دریافت دو رشته از ورودی مکان رشته دوم را در رشته اول می یابد.(مکان شروع در رشته اول). تابع strlen با دریاقت یک رشته طول آنرا محاسبه می کند.

ملزومات برنامه:

1-استفاده از توابع و ارسال ارگومان‌ها از طریق ارجاع

2-  استفاده از اشاره گر

3-عدم استفاده از توابع موجود در تابع string.h

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

4-برنامه ای بنویسید که ابتدا تعداد ابعاد و سپس عناصر یک ماتریس حداکثر 15* 15 را دریافت کند ، سپس مد را برای هر ستون و هر سطر پیدا کند.

توضیح:

منظور از مد عنصری که بیشتری تکرار را داشته باشد.

ملزومات برنامه:

1-    استفاده ازتوابع

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

5-برنامه ای بنویسید که یک رشته حداکثربه طول 12 راکه شامل ارقام مبنای شانزده یعنی بین 0-9 ، a-f و A-F هستند را دریافت کند مقدار دهدهی آنرا چاپ کند.

توضیح:

به عنوان مثال با دریافت "a6B" ، مقدار 2619 را برگرداند.

ملزومات برنامه:

1-    استفاده از توابع و ارسال ارگومان‌ها از طریق ارجاع

2-    استفاده از اشاره گرها

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

6-برنامه ای بنویسید که اشاره گری با عناصر تکراری را به دریافت کرده و تعداد عناصر با کمترین و بیشترین مقدار تکرار را چاپ کند.

ملزومات برنامه:

2-    استفاده از توابع و ارسال ارگومان‌ها از طریق ارجاع

3-    استفاده ار اشاره گرها

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

7- برنامه ای بنویسید که با دریافت N  از ورودی شکل زیر را چاپ کند.

توضیح:

N  تعداد سطر ها را مشخص می کند.

اگر N  فرد باشد مثلا 7:

     *

    * *

   *   *

  *  *  *

   *   *

    * *

     *

اگر N زوج باشد مثلا 6:

     *

    * *

   *   *

   *   *

    * *

     *

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

8- برنامه ای بنویسید که ساعت دیجیتال را در وسط صفحه پیاده سازی کند با این شرایط که مقدار N  را از دریافت کند، و ثانیه شمار به تعداد N  اضافه شود.

ملزومات برنامه:

1-    تعریف N  به عنوان اشاره گر

2-    استفاده از توابع

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

9- برنامه ا ی بنویسید که رشته ای را از ورودی خوانده، تمام کاراکترهای تکراری را از رشته حذف کند.

توضیح:

به عنوان مثال اگر "this is a test" این را دریافت کرد بعد از اجرای برنامه این خروجی را نمایش دهد."this ae"

ملزومات برنامه:

1-    استفاده ار توابع و ارسال آرگومان از طریق ارجاع

2-    استفاده از اشاره گرها

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

10- برنامه ای بنویسید که مقدار N را از ورودی خوانده و تمام اعداد اول قبل از آنرا در یک آرایه ای که به صورت اشاره گر تعریف شده ذخیره کند و درنهایت چاپ کند.

توضیح:

اعداد اول اعدادی هستند که فقط به خودشان و یک بخش پذیرند.

ملزومات برنامه:

1-    استفاده از توابع و ارسال آرگومان از طریق ارجاع

2-    استفاده از اشاره گرها

 

 

گردآورنده:مهدی اردیانی

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم دی ۱۳۸۵ساعت 11:15  توسط مهدی اردیانی  | 

بسمه تعالی

 

پاسخ سوالات امتحان میان ترم درس برنامه سازی روز سه شنبه

 

1-برنامه ای بنویسید که تعدادی نام را از ورودی خوانده انها را درآرایه ای ذخیره کند. و با استفاده از توابع عملیات زیر را انجام دهد. 1-اضافه کردن N نام به آرایه . 2-اضافه کردن یک نام به آخر آرایه. 3-درج کردن یک نام در مکان مشخص. 4- پاک کردن یک نام از لیست. 5- مرتب سازی به روش حبابی.

 

 

 

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

#include<string.h>

void insert_n_name();

void add_1_name();

void insert();

void del();

void sort();

char string[100][30];

int i=0;

void main(){

char ch,str[30];

int n,p,j;

clrscr();

while (1){

puts("1.insert n name\n2.add 1 name\n3.insert 1 name in the place\n4.del a name from index\n5.sort\n6.exit ");

ch=getche();

switch (ch){

case '1':

            insert_n_name();

break;

case '2':

             add_1_name();

break;

case '3':

             insert();

break;

case '4':

             del();

break;

case '5':

            sort();

break;

case '6':return;

}

}

getch();

}

void insert_n_name(){

int n,j;

puts("\nenter a number for strat");

            scanf("%d",&n);

            printf("OK for %d times insert strning\n",n);

            for (i=0;i<n;i++)

            scanf("%s",string[i]);

for(j=0;j<i;j++)

printf("%s   ",string[j]);

puts("\n");

}

void add_1_name(){

            puts("\nenter a string for add to your list");

            scanf("%s",string[i++]);

for(int j=0;j<i;j++)

printf("%s   ",string[j]);

puts("\n");

 

}

void insert(){

int p,j;

char str[20];

puts("\nwhere do you want to add string");

            scanf("%d",&p);

            if (p>i) puts("insert a value number because in this index weren't string");

            else{

            puts("plz enter your string");

            scanf("%s",str);

            j=i-1;

            while (j>=p)   {

            strcpy(string[j+1],string[j]);

            j--;

            }

            strcpy(string[p],str);

            i++;

            }

for(j=0;j<i;j++)

printf("%s   ",string[j]);

puts("\n");

 

}

void del(){

int p,j=0;

char str[30];

            puts("\nplz enter your name for delete from that index");

            scanf("%s",str);

            for(j=0;j<i;j++)

            if(strcmp(string[j],str)==0)

            {

            p=j;

            while (p<i)

            {

            strcpy(string[p],string[p+1]);

            p++;

            }

            strcpy(string[i],'\0');

            i--;

            }

for(j=0;j<i;j++)

printf("%s   ",string[j]);

puts("\n");

 

}

void sort(){

char str[20];

            for(int j=i-1;j>0;j--)

             for(int k=0;k<j;k++)

             if ((strcmp(string[k],string[k+1]))<0){

             strcpy(str,string[k]);

             strcpy(string[k],string[k+1]);

             strcpy(string[k+1],str);

             }

for(j=0;j<i;j++)

printf("%s   ",string[j]);

puts("\n");

 

}

 

 

2-ساخت یک ساعت دیجیتال بدون استفاده از دستورات واقع در time.h .

 

 

#include<stdio.h>

void main(){

int h=0,m=0,s=0;

long int i;

while(1){

for(i=0;i<2000000;i++);

s++;

if(s==60){

s=0;

m++;

}

if(m==60){

m=0;

h++;

}

if(h==24)

h=0;

printf("\r");

if(h<10)

printf("0%d:",h);

else

printf("%d:",h);

if(m<10)

printf("0%d:",m);

else

printf("%d:",m);

if(s<10)

printf("0%d",s);

else

printf("%d",s);

}

}

 

 

 

3-برنامه بنویسید که در دو آرایه 20 تایی که از کاراکتر اعداد پر شده است را با هم جمع کند و نتیجه را نمایش دهد.

 

 

 

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

void main(){

clrscr();

char str1[21]="",str2[21],str3[22]={0};

int a,b,c;

scanf("%s",str1);

scanf("%s",str2);

for(int i=20;i>0;i--){

a=((int)str1[i-1])-48;

b=((int)str2[i-1])-48;

c=a+b;

if(c<10)

str3[i]=(char)(c+48);

else{

str3[i]=(char)(c-10+48);

str3[i-1]+=(char)1;

}

}

for(i=0;i<21;i++)

printf("%c",str3[i]);

getch();

}

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم دی ۱۳۸۵ساعت 11:14  توسط مهدی اردیانی  | 

 

پاسخ سوالات امتحان میان ترم درس برنامه سازی روز سه شنبه

 

1-    برنامه بنویسید که دو آرایه مرتب از اعداد را گرفته و با هم ادغام کند . در یک ارایه دو مقدار مساوی وجود ندارد. در آرایه جواب هم دو مقدار مساوی وجود ندارد.

 

 

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

#include<string.h>

void main(){

clrscr();

int aray1[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};

int aray2[14]={-5,-2,0,1,3,5,7,9,11,12,13,14,15,16};

int aray3[30],k=0,i=0,j=0;

for (k=0;i<10&&j<14;k++)

{

if (aray1[i]==aray2[j])

            {

            aray3[k]=aray1[i];

            i++;

            j++;

            }

else

if (aray1[i]<aray2[j])

            aray3[k]=aray1[i++];

else

if (aray1[i]>aray2[j])

            aray3[k]=aray2[j++];

 

}

if (i==10)

while (j<14)

aray3[k++]=aray2[j++];

else

if (j==14)

while (i<10)

aray3[k++]=aray1[i++];

for (i=0;i<k;i++)

printf("%d",aray3[i]);

getch();

}

 

 

 

 

 

 

2-    برنامه بنویسید که با دریافت ضرایب یک معادله با درجه N تمام ضرایب آنرا ،در بازه 1000 تا -1000 با تقریب  0.1 به دست آورد.

 

 

 

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

#include<math.h>

void main(){

clrscr();

int aray[20],n,tavan;

float sum=0;

scanf("%d",&n);

for (int i=0;i<=n;i++)

scanf("%d",&aray[i]);

for (float j=-1;j<1000;j+=0.1)

{

for (i=0;i<n;i++){

tavan=pow(j,n-i);

sum+=(aray[i]*tavan);

}

sum+=aray[i];

if (sum==0)

printf("\n%f",j);

sum=0;

}

getch();

}

 

 

 

3-برنامه ای بنویسید که با دریافت یک رشته که به نقطه ختم می شود مجموع کد های اسکی تمام کاراکتر های آنرا به دست آورد نتیجه را بر 64 تقسیم کند و کاراکتر معادل آنرا به انتهای رشته اضافه کند . برنامه تا زمانی که کاربر فقط یک نقطه وارد کرده باشد ادامه پیدا کند.

 

 

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

#include<string.h>

void main(){

clrscr();

char str[20],ch;

int i=0,sum=0;

while(1){

ch=getche();

if (ch=='.') return;

else

while(ch!='.')

{

str[i++]=ch;

ch=getche();

}

str[i]='.';

str[++i]='\0';

i=0;

while(str[i])

sum+=(int)str[i++];

sum/=64;

str[i++]=(char)sum;

str[i]='\0';

puts(str);

i=0;

}

}

 

 

3-    برنامه بنویسید که فرمول زیر را محاسبه کند.

1 + 1/2! + 1/3! + … + 1/n!

 

 

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

int fact(int);

void main(){

clrscr();

int n,res;

float sum=0;

scanf("%d",&n);

for(int i=1;i<=n;i++)

{

res=fact(i);

sum+=(1/float(res));

}

printf("%f",sum);

getch();

}

int fact(int k){

int nfc=1;

for(int i=1;i<=k;i++)

nfc*=i;

return nfc;

}

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم دی ۱۳۸۵ساعت 11:13  توسط مهدی اردیانی  | 

مطلبی را که در سر کلاس بحث شد مبنی مجاز بودن تعریف یک آرایه با استفاده از یک متغیر.

اگر یک ثابت به صورت

const int A=5;

تعریف کنیم آنگاه می توانیم که در تعریف آرایه به صورت زیر از آن استفاده کنیم.

int aray[A];

در این صورت کامپایلر خطا نمیگیرد. ولی در صورتاستفاده از یک متغیر مانند:

int B;

کامپایلر از شما خطا می گیرد.

int aray[B];  //error

نکته دیگر این که استفاده از اعداد منفی . اعشاری و صفر در تعریف آرایه نادرست است.

موفق باشید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۸۵ساعت 15:3  توسط مهدی اردیانی  | 

۱- به طور كلي آنچه كه موجب عدم نصب قطعه سخت افزاري جديد روي سيستم يا مادر برد مي شود شامل چه مواردي مي تواند باشد؟ براي نصب قطعه سخت افزاري جديد روي مادر برد و در صورت عدم نصب قطعه جديد روي مادربرد 4 راه پيش رو داريم. 1- Update بايوس مادربرد 2- Update بايوس قطعه جانبي (در صورت امكان) 3- استفاده از راه انداز Update شده قطعه جانبي 4- استفاده از راه انداز Update شده مادربرد در صورت عدم نتيجه گيري تحت شرايط فوق مي توان ادعا كرد قطعات مزبور با هم سازگاري ندارند

۲- آيا امكان فعال كردن System Password وجود دارد؟ بله, براي اين منظور در صفحه Setup كليدهاي Ctrl+F1 را فشار دهيد تا گزينه Password براي System يا Setup فعال گردد.

 3 - چرا پس از نصب CDRW 40x روي IDE هاي شمارة 3، 4 در مادربردهايي كه اين كانكتور ها را دارند امكان WRITE كردن با سرعت بالاتر از 16 وجود ندارد؟ اين محدوديت تراشة Promise مي باشد. بنابراين براي بهره گيري از حد اكثر سرعت Write، دستگاه CD-Writer را به كانكتورهاي IDE1 و IDE2 متصل مي كنيم

۴هنگام نصب RAM به ميزان 1 گيگا بايت يا بالاتر سيستم دچار مشكل مي شود و اشكالاتي نظير عدم نصب كارت گرافيكي و يا پيغام Insufficent Memory صادر مي كند. دليل چيست؟ سيستم عامل ويندوز ME و 98 قادر به آدرس دهي RAM حداكثر تا ميزان 768 مگا بايت مي باشد. براي استفاده از مقدار بيشتر حل اين مشكل بايد تغييرات زير را در فايل System.ini اعمال كنيد. در قسمت [386Enh] داخل فايل System.ini سطر زير را اضافه كنيد: MaxPhysPage=30000 و در قسمت [vcache] دو سطر زير را اضافه نماييد: MinFileCache=524288 و MaxFileCache=526336 و براي وارد شدن داخل اين فايل از قسمت Start گزينة Run را انتخاب نماييد و سپس فايل System.ini را تايپ نماييد. پس از اعمال تغييرات فوق و ذخيره (Save) كردن آن سيستم را يك بار Restart نماييد.

5- - چرا اشكالاتي نظير نصب نشدن قطعات، نرم افزار ها و يا هنگ كردن هاي پياپي و اشكالاتي از اين دست در سيستم مشاهده مي شود؟ هر كدام از اين اشكالات مي تواند منشا نرم افزاري يا سخت افزاري داشته باشد. مشكل سخت افزاري را بايد با كنترل تك تك قطعات چك كرد. ولي در مورد مشكل نرم افزاري بايد گفت كه مهمترين مشكل در ارتباط با سيستم عامل رخ مي دهد. يعني در صورت بروز اشكال در سيستم عامل كلية اشكالات فوق قابل رخ دادن خواهد بود. توصيه ما و كليه توليد كنندگان قطعات، استفاده از سيستم عاملهاي بروز مي باشد. در مورد سيستم عامل ويندوز 98 بايد عنوان داشت كه اين سيستم عامل داراي دو ويرايش مي باشد. ويرايش اول يا First Edition و ويرايش دوم يا Second Edition. ويرايش نخست اين سيستم عامل مي تواند عامل بروز كلية اشكالات نام برده روي كامپيوتر شما باشد. لذا قبل از تماس با محل خريد سيستم خود، از Second Edition بودن سيستم عامل ويندوز مطمئن شويد و نيز هنگام خريد سيستم عامل يا نصب آن حتما و حتما از نسخه Second Edition آن استفاده كنيد

1-   چگونه مي توان به مشكل گرماي بيش از اندازه  هاي    Prescott  CPUبا Cache 1MBغلبه نمود؟    

در برخي از مادربردهاي با به روز كردن BIOS به آخرين نسخه موجود، درجه حرارت  CPUرا مي توان پايين آورد

2-      چرا امكان Format كردن پارتيشنهاي بزرگتر از 30 گيگا بايت تحت ويندوز 2000 وجود ندارد (FAT از نوع 32)؟ اين محدوديت سيستم عامل Windows 2000 مي باشد. (تحت سيستم فايل FAT32) براي حل اين مشكل از ديسكهاي Start Up ويندوز 98 يا Me استفاده كنيد

3-      طريقه نصب هارد SCSIبر روي مادربرد GA-8KNNXP به چه طريقي مي باشد ؟ براي نصب هارد SCSI بر روي مادربرد GA-8KNNXP با استفاده از درايور مادربرد مسير زير را دنبال كنيد:
ابتدا درايور مادربرد را داخل
CD ROM قرا داده و ازشاخهBootDrv فايل Extract شده SCSI EXE را بر روي هارد سيستم خود كپي و اجرا نماييد. سپس تمامي آن فايل ها، به غير از فايل SCSI EXE را درون يك فلاپي مجددا كپي كنيد. هنگام نصب WINXP يا WIN2000، در ابتداي نصب وينوز كليدF6 را زده و فلاپي را درون فلاپي درايو قرار داده تا ويندوز به درستي نصب گردد

4-       چگونه مي توان ويندوز XP و 2000 را برروي هاردهاي SATA نصب كرد؟ قبل از شروع عمليات نصب بايد فايلهايي را از نشاني هاي زير برروي فلاپي كپي كرده و در هنگام نصب از آن براي معرفي استفاده نماييد.
CD ROM:OTHERSILSI3112R*.*
For SATA Mode:
CD ROM:OTHERSILSI3112*

5-      هنگام كار دراينترنت پس از چند دقيقه پيغام  Shut down after  نشان داده مي شود، علت چيست؟ اين مورد يك مشكل سخت افزاري نمي باشد و به عامل ويروس بر مي گردد. از معروفترين اين ويروس ها، ويروس Blaster مي باشد. اين مشكل در سيستم عامل هاي Win XP, Win 2000 و Win 2003 به وجود مي آيد كه با استفاده از نقطه ضعف RCP DCOM BUFFER OVERFLOW سيستم عامل Windows، باعث بروز مشكل در سيستم شما مي شود در نتيجه سيستم عامل Window براي جلوگيري از خرابي بيشتر اقدام به Shutdown كردن كامپيوتر شما مي نمايد.
براي برطرف نمودن اين مشكل به طور موقت مي توانيد از قسمت
Start گزينه Run را انتخاب نماييد و Shutdown –a را در آن تايپ نماييد. اين عمل مانع Shutdown شدن سيستم شما مي گردد.
براي رفع اين مشكل به طور كامل بهتر است سيستم عامل خود را به آخرين نسخه
Anti Virus مجهز كرده و كليه Service Pack هاي موجود را نيز نصب نماييد.

6-      تفاوت رنگ گيره هايFAN  در مادربردهاي سري P4 جديد به چه معنا مي باشد؟ رنگ نارنجي مربوط به مادربردهايي است كه قابليت پشتيباني HYPER THREADING را دارند و گيره هاي زرد رنگ قابليت پشتيباني از CPU هاي سري PRESCOTT را دارند

7-      چرا در برخي سيستمها هنگام انجام عمل Shut Down , سيستم Restart مي شود؟ از طريق برنامه Msconfig در قسمت Advanced, گزينه Disable Fast Shut Down را علامت بزنيد. (براي اجراي Msconfig در ويندوز 98 از طريق دكمه Start گزينه RUN را انتخاب نموده و در كادر باز شده عبارت Msconfig را تايپ نموده و دكمه Enter را بزنيد).

8-      چرا پس ازUpdate كردن بايوس, زمان Boot up سيستم افزايش مي يابد؟ هنگام استفاده از نسخه ارتقا يافته, بايوس شروع به Detect يا شناسايي مجدد قطعات جديد كه در اصطلاح به آن BBS يا BIOS Boot Specification مي گويند خواهد كرد. كه اين عمل سبب استفاده از برخي امكاناتي كه در سيستم موجود بوده ولي به دليل پائين بودن نسخه بايوس قابل استفاده نبوده اند خواهد شد. بنابراين انجام اين عمليات باعث طولاني تر شدن زمان راه اندازي سيستم خواهد شد.

9-      چرا پس از Shut Down كردن سيستم LED روي كي بورد و يا LED زير ماوس هاي Optical همچنان روشن مي ماند؟ در واقع وجود ولتاژ روي قطعات مذكور به منظور خروج سيستم از حالت Stand–by مورد استفاده قرار مي گيرد. لذا ولتاژهاي موجود كه باعث روشن ماندن LED ها مي شود را به عنوان ولتاژهاي Stand–by روي سيستمهاي الكترونيكي مي شناسد.

10-   چگونه مي توان از نسخه ويرايش سيستم عامل ويندوز آگاه گرديد؟ براي تشخيص اينكه آيا سيستم عامل نصب شده روي كامپيوتر First Edition مي باشد يا Second Edition مي توانيد مقابل اعلان داس ويندوز (DOS Prompt) دستور Ver را تايپ نماييد. اگر تاريخ توليد سيستم عامل را 1998 نشان داد سيستم عامل شما First Edition مي باشد، ولي اگر تاريخ 2222 را نشان داد سيستم عامل شما ويرايش دوم ويندوز 98 مي باشد.

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۵ساعت 6:7  توسط مهدی اردیانی  | 

آشنايي با برنامه Acrobat Reader


Adobe Acrobat Reader

باز کردن مستندات PDF
Adobe Acrobat Reader امکان باز کردن و مشاهده فايلهاي (PDF) را مي دهد.

براي باز کردن يک مستند PDF:
بر روي دکمه فرمان
Open، کليک کنيد و يا از منوي File گزينه Open را انتخاب کنيد. در کادر محاوره اي Open نام يک يا چند فايل را انتخاب کنيد سپس بر روي Open کليک کنيد.معمولآ مستندات PDF داراي پسوند pdf هستند.
از منوي
File نام فايل مورد نظر را انتخاب کنيد. منو آخرين چهار سندي که اخيرآ باز شده را ليست مي کند.
بر روي
icon فايل خود Double-click کنيد.
تنظيم نماي ديد مستندات
PDF
شما مي توانيد بزرگ نمايي سند
PDF را طوري تغيير دهيد که بتوانيد يک صفحه از سندتان را به طور کامل مشاهده کنيد و يا بتوانيد دنباله اي از صفحات را مشاهده کنيد.

براي افزايش بزرگ نمايي:
ابزار
zoom-in را انتخاب کنيد و برروي صفحه کليک کنيد يا براي بزرگ نمايي ناحيه خاصي از صفحه، با عمل drag کردن ناحيه مورد نظر را انتخاب کنيد انتخابکنيد. همچنين مي توانيد بر روي دکمه zoom-in در نوار ابزار کليک کنيد.

براي کاهش بزرگ نمايي:
ابزار
zoom-out را انتخاب کنيد و برروي صفحه کليک کنيد يا براي کاهش بزرگ نمايي ناحيه خاصي از صفحه، با عمل drag کردن ناحيه مورد نظر را انتخاب کنيد انتخاب کنيد. همچنين مي توانيد بر روي دکمه zoom-out در نوار ابزار کليک کنيد.

نكته:
وقتي که ابزار
zoom-inانتخابشده، با فشار دادن کليد Ctrl زماني که عمل کليک يا drag را انجام مي دهيد، مي توانيد به جاي عمل zoom-in عمل zoom-out را انجام دهيد.و همچنين هنگامي که zoom-out انتخاب شده عمل zoom-in را به جاي zoom-out انجام دهيد.

برايfit کردن اندازه صفحه:
براي ميزان(
fit) شدن کامل در پنجره دکمه Fit In Window کليک کنيد، يا از منوي view، Fit In Window را انتخاب کنيد.

براي ميزان کردن صفحه با پهناي پنجره بر روي دکمه Fit Width کليک کنيد، يا از منوي view، Fit Width را انتخاب کنيد. ممکن است قسمتي از صفحه خارج از ديد باشد.

براي ميزان کردن صفحه اي با متن و گرافيک با عرض پنجره، از منوي view گزينه Fit Visable را انتخاب کنيد. ممکن است قسمتي از صفحه خارج از ديد باشد.

براي بازگرداندن اندازه صفحه به اندازه واقعي آن:
برروي دکمه
Actual Size کليک کنيد، يا از منوي view گزينه Actual Size را انتخاب کنيد.اندازه واقعي يک سند PDF معمولآ 100% است اما در هنگام ايجاد سند PDF مي توان آن را به يک بزرگ نمايي ديگر تنظيم نمود.

تنظيم طرح بندي و orientation صفحه
شمامي توانيد از سه نوع طرح بندي در هنگام مشاهده مستندات
PDF استفاده کنيد. Single page (يک صفحه در هر لحظه)، دنباله اي از صفحات و يا دنباله اي از صفحات کنار هم.

براي تنظيم طرح بندي:
بر روي دکمه
Single Page ، Continuous و يا Continuous – Facing در نوار وضعيت کليک کنيد و يا از منوي view يکي از آنها را انتخاب کنيد.

براي چرخاندن يک صفحه:
بر روي دکمه
Rotate View Clockwise و يا دکمه Rotate View Counter-Clockwise کليک کنيد و يا از منوي view يکي از آنها را برگزينيد.

مشاهده مستندات در نماي تمام صفحه
در نماي تمام صفحه، اسناد
PDFبه طور کامل صفحه را مي پوشانند. در اين حالت نوار منو، نوار ابزار، نوار فرمان، نوار وضعيت و کنترلهاي پنجره مخفي هستند.

براي مشاهده مستندات در نماي تمام صفحه:
از منوي
viewگزينه Full Screen را انتخاب کنيد.براي حرکت به سمت پايين در طول صفحه کليد Enter،Down Arrow و يا Right Arrow را فشار دهيد.براي حرکت به سمت بالا در طول صفحه، کليد Shift + Enter، Up Arrow و يا Left Arrow را فشار دهيد.


براي خارج شدن از نماي تمام صفحه:
کليد
Escape را فشار دهيد و يا مي توانيد Ctrl+L را فشار دهيد.از ترکيب اين دو کليد مي توانيد براي رفتن به حالت تمام صفحه نيز استفاده کنيد.

ورق زدن مستندات
Acrobat ميانبرهاي صفحه کليد، دکمه ها و منو فرمانهايي براي ورق زدن مستندات PDF دارد.

نكته: اگر از کليدهاي شماره number pad صفحه کليد استفاده مي کنيد اطمينان حاصل کنيد که Num Lock خاموش است.

براي رفتن به يک صفحه ديگر:
يکي از اعمال زير را انجام دهيد:
براي رفتن به صفحه بعدي دکمه
Next Page را کليک کنيد يا کليد Right Arrow و يا ترکيب کليد Ctrl با Down Arrow را فشار دهيد و يا از منوي Documentگزينه Next Page را انتخاب کنيد.

براي رفتن به صفحه قبلي دکمه Previous Page را کليک کنيد يا کليدLeft Arrow و يا ترکيب کليد Ctrl با Up Arrow را فشار دهيد و يا از منوي Document گزينه Previous Page را انتخاب کنيد.

براي بالا و يا پايين بردن صفحه به اندازه يک خط کليد جهتي Up و يا Down را فشار دهيد.

نكته: کليدهاي جهتي Downو Up در صورتي صفحه را به اندازه يک خط جابه جا مي کنند که شما در حالت Fit in Window نباشيد. در حالت Fit In Window اين کليدها به صفحه قبلي يا بعدي مي روند.

براي حرکت به سمت پايين به اندازه يک صفحه از کليد Page Down يا Enter استفاده کنيد.

براي حرکت به سمت بالا به اندازه يک صفحه از کليد Page Up يا Shift+Enter استفاده کنيد.

براي رفتن به اولين صفحه بر روي دکمه First Page کليک کنيد و يا کليد Home را بزنيد يا از منوي Document گزينه First Page را انتخاب کنيد.

براي رفتن به اولين صفحه بر روي دکمه Last Page کليک کنيد و يا کليد End را بزنيد يا از منوي Document گزينه Last Page را انتخاب کنيد.

براي رفتن به يک صفحه با شماره آن صفحه:
Scrool Bar عمودي را بکشيد تا شماره مورد نظرتان ظاهر شود و يا شماره صفحه مورد نظر را در نوار وضعيت انتخاب کنيد و يا تايپ کنيد، همچنين ميتوانيد از منوي Document گزينه Go To Page را انتخاب کنيد سپس شماره مورد نظر تايپ کنيد و بر روی Ok
کليک کنيد.
براي مرور بااستفاده از
Bookmarkها:
پالت
Bookmark را فعال كنيد. براي اين كار گزينه Show Bookmarks را از منوي Window انتخاب كنيد و يا بر روي برگه Bookmarks كنار صفحه كليك كنيد.

براي رفتن به موضوع خاص با استفاده از Bookmark بر روي iconها و يا متن روي پالت كليك كنيد.

نكته: كليك كردن بر روي Bookmark ممكن است در عوض اينكه شما را به يك مكان از سند منتقل كند عملي را انجام دهد مانند پخش يك فيلم كه اين به نحوه ايجاد Bookmarkبستگي دارد.


در صورتي كه
Bookmarksانتخاب شده باشد آن به صورت پررنگ است در اين حالت اگر Navigate pane مخفي است كافي است از نوار فرمان دكمه Show/Hide Navigation Pane را كليك كنيد تا آن نمايان شود.
براي مرور سند با استفاده از
Thumbnail:
پالت
thumbnail را فعال كنيد. براي اين كار گزينه Show Thumbnail را از منوي Window انتخاب كنيد و يا بر روي برگه Thumbnail كنار صفحه كليك كنيد.

يكي از موارد زير را انجام دهيد:
براي رفتن به يك صفحه ديگر بر روي
thumbnail
صفحه مورد نظر كليك كنيد.
براي مشاهده يك قسمت ديگر از صفحه فعلي، مكان نما را بر روي
thumbnail انتخاب شده حركت دهيد تا زماني كه مكان نما به ابزار Hand تغيير شكل دهد سپس جعبه را به جاي مورد نظر بكشيد.
براي دنبال كردن يك
Link:
ابزار
Hand ، ابزار zoom و يا ابزار انتخاب(selection) را انتخاب كنيد.
مكان نما را برروي ناحيه
link ببريد تا نشانگر به دست با انگشت اشاره تبديل شود(در صورتي كه link به web باشد كنار اشاره گر يك علامت + نمايان مي شود). سپس بر روي آن كليك كنيد.
براي خواندن يك گفتار(
Article):
يكي از موارد زير را انجام دهيد:
پالت
Article را فعال كنيد. سپس بر روي article مورد نظر دو بار كليك كنيد و شروع به خواندن كنيد.
ابزار
Hand را انتخاب كنيد. سپس بر روي گفتار مورد نظر كليك كنيد و يا با نگه داشتن كليد Ctrl و كليك بر روي هر جايي از گفتار كه مي خواهيد بخوانيد، مي توانيد شروع به خواندن آن كنيد.

مكان نما به مكان نماي follow article تبديل مي شود. يكي از موارد زير را براي مرور در طول article انجام دهيد:

براي رفتن به صفحه بعد كليد Enter را فشار دهيد يا اينكه كليك كنيد.
براي رفتن به صفحه قبل كليد
Shift + Enter را فشار دهيد يا اينكه با فشار دادن كليد Shift كليك كنيد.
براي رفتن به ابتداي
article كليد Ctrl را فشار دهيد و سپس كليك كنيد.

براي خازج شدن از article قبل از آنكه به انتهاي آن برسيد كليدهاي Ctrl + shift را فشار دهيد و كليك كنيد.

وقتي به انتهاي article رسيديد مكان نما  تغيير شكل مي دهد. كليد Enter را فشار دهيد يا كليك كنيد تا به صفحه اي كه قبل اينكه شما شروع به خواندن كنيد نمايش داده شده بود برگرديد.

بازبيني آنچه قبلآ مشاهده كرده ايد
يكي از موارد زير را انجام دهيد:
براي بازبيني دوباره سند
PDF تان براي رفتن به هر گام قبلي بر روي دكمه Go to previous view كليك كنيد يا از منوي document گزينه Previous را انتخاب كنيد يا براي رفتن به گامهاي جلوتر بر روي دكمهview Go To Next كليك كنيد و يا از منوي document گزينه Next page را انتخاب كنيد.

براي بازبيني يك سند PDF گزينه Go to Previous Document از منوي document را انتخاب كنيد تا به سند قبلي كه مشاهده كرده بوديد برويد اين كار را مي توانيد با نگه داشتن shift دكمه Go to previous view را كليك كنيد. براي رفتن به جلو زا منوي document گزينه Go to Next Document را انتخاب كنيد و يا با نگه داشتن shift بر روي دكمهGo to Next view كليك كنيد. در صورتي كه سند مورد نظر بسته شده باشد Acrobat Reader آن را باز خواهد كرد.

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۵ساعت 6:7  توسط مهدی اردیانی  | 

 

Memory Unit واحد حافظه:حافظه RAM :به حافظه در حال کار کامپیوتر گفته میشود. که قادر به استفاده از اطلاعات میباشد. حافظه های کمکی برای بایگانی اطلاعات مورد استفاده قرار میگیرند.         
تفاوت حافظه اصلی (
ROM) کمکی:
1-     وجود حافظه اصلی الزامی است ولی حافظه کمکی اختیاری است.
2-     نگهداری اطلاعات در حافظه اصلی با صرف انرژی همراه بوده و با قطع انرژی کلیه اطلاعات را از دست میدهدولی حافظه کمکی نیازی به انرژی ندارد.
3-     اطلاعات در حافظه کمکی ناپایدارترند تا در حافظه اصلی .
4-     حافظه های اصلی محدودند ولی حافظه های کمکی به مقدار نامحدود میشود استفاده کرد.

تفاوت حافظه های اصلیRAM -ROM  :

RAM به نوعی از حافظه اصلی گفته میشود که اطلاعات موجود در آن برای استفاده جهت تغییر یا حذف در دسترس میباشد.ROM نوعی از حافظه است که اطلاعات موجود در آن فقط قابل استفاده است و قابل حذف یا تغییر نیست.

وظیفه اصلی حافظه ROM :
1- تست اولیه ورودی­ها و خروجی­هاو شروع به کار کامپیوتر
2- سرویس دهی به ورودیها و خروجیها در لحظه های اولیه راه اندازی کامپیوتر.
3-     دستورالعملهایی جهت پیدا کردن یک برنامه به نام سیستم عامل از روی حافظه کمکی و انتقال آن به حافظه اصلی
RAM .
3-
Arithmatic & Logic Unit  واحد محاسبه و منطق: مجموعه اعمال جمع و ضرب و تقسیم ومقایسه واعمال منطقی در واحد محاسبه و منطق صورت میگیرد.
4-
Out put Unit واحد خروجی: وظیفه واحد خروجی تبدیل اطلاعات قابل فهم کامپیوتر به اطلاعات قابل فهم انسان می­باشد.
5-
Control Unit واحد کنترل : واحد کنترل تشخیص میدهد چه مداراتی باید به ترتیب مشخص کار کنند. تا عمل خواسته شده انجام شود.
تعریف
CPU(Central Proccrssing Unit ) : واحد پردازشگر مرکزی –مجموعه واحد محاسبه و منطق و واحد کنترل و حافظه (حافظه داخلی CPU) پردازشگر مرکزی نام دارد.

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۵ساعت 6:7  توسط مهدی اردیانی  | 

با انجام اعمال زیر میتوانید برای نصب ویندوز CD وینوز را در درایو گذاشته و تمام عملیات نصب وینوز را به CD بسپارید.
1- به عنوان
Administrator به ويندوز Login کنيد و CD ويندوز را در درايو قرار دهيد.
2- صفحه
AutoRun را ببنديد.
3-
My Computer را باز کرده و در درايو C پوشه Deploy را ايجاد کنيد.
4- روی
H:\Support\Tools\Deploy دوبار کليک کنيد. ( درايو H به عنوان درايو CD در نظرگرفته شده )
5- تمام فايل های نمايش داده شده را انتخاب کنيد.
6- کليد
Ctrl را نگه داشته و روی يکی از فايل های انتخاب شده کليک راست کنيد.
7- از منوی ظاهر شده
Extract را انتخاب کنيد.
يک پنجره باز می شود که از شما مسير مقصد را برای کپی کردن فايل های بازشده می پرسد.
8- روی
My Computer , روی درايو C و روی پوشه ای که ساخته ايد کليک کنيد.
9- حال روی پوشه
C:\Deploy کليک کنيد تا محتوای آن نمايش داده شود. فايل های اين پوشه بايد شامل اين ها باشد:
Deploy : راهنما
Readme : يک فايل متنی
Ref : راهنما
Setupmgr : راهنما
Setupmgr : Windows System manager ويزارد مربوط به
Sysprep : Sysprep ابزار
10- روی
Readme کليک کنيد.
11- چند لحظه صبر کنيد تا عنوان فايل
Readme نمايش داده شود . فايل را ببنديد.
ساخت يک فايل متنی برای نصب غير حضوری با استفاده از
Windows System Manager :
1- روی
Setupmgr دوبار کليک کنيد. ( به صورت پيش فرض ويندوز XP پسوندهای شناخته شده را نمايش نمی دهد. شما بايد روی فايل اجرايي با پسوند .exe کليک کنيد)
ويزارد
Windows System Manager شروع می شود.
2-
Next را بزنيد. صفحه مربوط به Answer File موجود يا Answer File جديد نمايش داده می شود.
3- مطمئن شويد که
Create new انتخاب شده. Next را بزنيد.
سه گزينه نمایش داده می شود.
o Windows Unattended Installation
o Sysprep Install
o Remote Installation Services
4- گزينه اول را انتخاب کرده و
next را بزنيد.
صفحه
platform نمايش داده می شود. در اين صفحه نسخه های مختلف ويندوز قابل انتخاب است.
5- شما روی
Windows XP Proffesional کليک کنيد. صفحه مربوط به سطوح مختلف دسترسی کاربران به گزينه های مختلف هنگام نصب , ظاهر می شود.
Provide Defaults: کاربر در اين حالت می تواند پيش فرض ها را انتخاب کند يا آن ها را تغيير دهد.
Fully Automated : تمام مراحل به صورت خودکار انجام می شود و کاربر نمی تواند اطلاعات را تغيير دهد.
Hide pages : تمام صفحاتی که مربوط به اطلاعات موجود در Answer File هستند و از خطوط موجود در اين فايل استفاده می کنند نمايش داده نخواهند شد. ( يعنی اينکه فقط صفحاتی نمايش داده می شود که اطلاعاتی در مورد آن ها در فايل پاسخنامه وجود ندارد)
Read only : کاربر فقط می تواند صفحات مربوط به پاسخ ها را ببيند و نمی تواند آنها را تغيير دهد.
GUI Attended : بخش متنی نصب به صورت خودکار انجام خواهد بود ولی ساير قسمت ها ( مثلا قسمت های انتخابی ) بايد توسط کاربر به صورت دستی انجام شود.
- شما
Fully Automated را انتخاب کنيد. Next را بزنيد.
صفحه مربوط به پوشه توزيعی نمايش داده می شود. شما می توانيد فايل های مربوط به برنامه های دلخواه خود را که می خواهيد ضمن نصب ويندوز اجرا شود در اين پوشه قرار دهيد. اين پوشه می تواند روی کامپيوتر شما يا روی شبکه ايجاد شود.

7- گزينه سوم را انتخاب کنيد. این Answer file برای نصب از CD استفاده خواهد کرد. Next را بزنید.
صفحه مربوط به
License Agreement ظاهر می شود.
8-
I Accept The Terms Of The License Agreement را انتخاب کنيد . next
صفحه مربوط به سفارشی کردن نرم افزارها ظاهر می شود.
9- نام و  يا شرکت خود را در پنجره های مربوطه وارد کرده و
next را بزنيد.
تنظيمات مربوط به نمايش ظاهر می شود.
10- تنظيمات را به صورت پيش فرض رها کنيد.
Next را بزنید!
صفحه مربوط به
Time Zone نمايش داده می شود.
11- بعد از تنظيم زمان
next را بزنيد.
صفحه مربوط به تهيه
Product Key نمايش داده می شود .


12- شماره سريال مربوط به
CD ويندوز خود را وارد کنيد.
13-
next را کليک کنيد. صفحه مربوط به نام کامپيوتر نمايش داده می شود.
توجه کنيد که شما 3 گزينه برای انتخاب خواهيد داشت:
• وارد کردن يک سری نام برای استفاده در کامپيوترهای مختلف
• کليک کردن روی
input و تهيه يک نام کامپيوتر ( Computer Name ) از يک فايل متنی که هر نام کامپيوتر را در يک خط دارد.
برنامه
setup اين اسامی را تک تک از يک فايل متنی دريافت کرده و در ليست نام ها قرار می دهد.
• انتخاب توليد نام کامپيوتر به صورت خودکار که به سيستم اجازه می دهد تا بر اساس نام سازمان که شما تعيين کرده ايد يک نام برای کامپيوتر شما توليد کند.

14- در قسمت مربوط به نام کامپيوتر نام مورد نظر خود را تايپ کرده و روی add کليک کنيد. برای ايجاد script های بيشتر می توانيد اين مرحله را برای ساير کامپيوترها تکرار کنيد.
15-
Next را کليک کنيد. صفحه مربوط به کلمه عبور administrator نمايش داده می شود که دو گزينه دارد :
Prompt the user for an administrator password
Use The Following Administrative Password (127 Characters Maximum)
توجه : به دليل اينکه شما در مراحل قبلی
Fully Automated را انتخاب کرده ايد گزينه اول قابل انتخاب نيست.
شما می توانيد کلمه عبور
Administrator را درAnswer File رمزگذاری کنيد. همچنين شما می توانيد با تنظيماتی که اعمال می کنيد به صورت اتوماتيک و به عنوان administrator به سيستم log in کنيد. و تعداد log in کردن اتوماتيک با هر بار reset کردن را تنظيم کنيد.
16- گزينه دوم را انتخاب کرده و سپس کلمه عبور را تايپ کنيد.
17-
Encrypt Administrator Password In Answer File را انتخاب کرده و next را بزنيد.
صفحه مربوط به اجزای شبکه با دو گزينه ی زير نمايش داده می شود:

Typical Settings : پروتکل های TCP/IP , DHCP , Client for Microsoft network protocol و سرويس File and printer sharing for Microsoft network نصب خواهد شد.
Custom setting : پروتکل ها و سرويس ها و ساير تنظيمات شبکه را به دلخواه می توانيد تنظيم کنيد.

18- Typical Setting را انتخاب کنيد. Next را کليک کنيد.
صفحه
Workgroup or Domain ظاهر می شود.
روی
next کليک کنيد. به صورت پيش فرض کامپيوترها به يک workgroup با نام WORKGROUP متصل می شوند.

صفحه تنظيم تلفن نمايش داده می شود.
19- از ليست
Country/region , iran
  را انتخاب کنيد.
20- کد شهر مناسب با محل سکونت خود را انتخاب کنيد.
21- بقيه تنظيم های تلفن را می توانيد متناسب با نياز خود تغيير دهيد. ولی اگر تنظيمات خاصی مورد نياز نيست و يا اگر هر کامپيوتر تنظيم ويژه ای نياز دارد با زدن
next های مکرر کار را دنبال کنيد.

22- صفحه regional setting نمايش داده می شود.

23- با کليک کردن next , پيش فرض ها را انتخاب کنيد.
صفحه مربوط به زبان (
language ) نمايش داده می شود که شما می توانيد گروه زبان عربی را که فارسی را نيز شامل می شود , به ليست زبان های سيستم اضافه کنيد.
24- روی
next کليک کنيد. صفحه مربوط به مرورگر ( browser ) و shell setting نمايش داده می شود که شامل سه گزيه زير می باشد:
• استفاده از تنظيمات پيش فرض مرورگر اينترنت
• استفاده از يک
autoconfiguration script که بوسيله internet explorer administrator kit برای تنظيم مرورگر شما ساخته شده است.
• تنظيم منحصر بفرد
proxy و homepage پيش فرض.

25- next را برای انتخاب پيش فرض ( گزينه 1 ) انتخاب کنيد.
صفحه مربوط به پوشه نصب (
installation folder ) نمايش داده می شود. ( شما می توانيد در اين بخش مشخص کنيد که پس از نصب ويندوز چه برنامه هايی اجرا و نصب شود.  )
A Folder Named Windows : انتخاب پيش فرض
A Uniquely Named Folder Generated By Setup : يک پوشه با نامی منحصر بفرد توليد می شود که آن را از سايرين متمايز می کند. اين نام پوشه , در registry ذخيره می شود تا برنامه ها و program installation ها به آسانی بتوانند به فايل ها و پوشه های ويندوز XP دسترسی داشته باشند.
This Folder : شما با انتخاب اين گزينه می توانيد مسير و نام پوشه مور نظر خود را مشخص کنيد.
26- گزينه سوم (
This folder ) را انتخاب کنيد. در بخش مربوط به this folder کلمه WINXPPro را تايپ کرده و next را بزنيد.
صفحه نصب چاپگرها نمايش داده می شود که به شما اجازه می دهد يک چاپگر شبکه را تعيين کنيد تا در اولين باری که کاربر
log in می کند اين چاپگر نيز نصب شود.

27- برای ادامه next را کليک کنيد. بدون نصب هيچگونه چاپگری.
continue without having the script install any network printers
صفحه
Run once نمايش داده می شود. اين صفحه به شما اجازه می دهد تا يک يا چند دستور را برای اجرا در اولين باری که کاربر login می کند , تعيين کنيد.
28-
next را کليک کنيد تا بدون تعيين هيچگونه دستوری کار ادامه پيدا کند.
صفحه مربوط به دستورات اضافی نمايش داده می شود. اين صفحه اجازه می دهد تا دستورات اضافی را تعيين کنيد تا بعد از نصب غيرحضوری (
Unattended setup ) اجرا شوند.
29-
Finish را کلِيک کنيد تا بدون تعيين هيچگونه دستور اضافی کار را به پايان برسانيد.
يک
dialog box نمايش داده می شود که به شما نشان می دهد که windows setup manager با موفقيت فايل Answer file را ايجاد کرده است. همچنين مسير و نام اين فايل از شما دريافت می شود. مسير و نام پيش فرض : c:\deploy\Unattend.txt می باشد.
توجه : اگر چند نام کامپيوتر تعريف شده باشد اين
wizard يک UDB می سازد. ( نگران اين کلمه نباشيد. UDB يک بانک اطلاعاتی است که اطلاعات تعريف شده برای هر کاربر را جداگانه ذخيره می کند.)

30- روی OK کليک کنيد. پيش فرض ها انتخاب می شود. صفحه پايانی نمايش داده می شود. که نشان می دهد سه فايل زير ايجاد شده است :
C:\Deploy: UNATTEND.TXT, UNATTEND.UDB, and UNATTEND.BAT
31- در منوی
File روی exit کليک کنيد.
حال مهمترين پرسش اين است که چگونه از اين فايل ها استفاده کنيم.
برای استفاده از حالت نصب به صورت خودکار کافی است
CD ويندوز را در درايو گذاشته و فايل با پسوند .bat را اجرا کنيد. يا اينکه سه فايل ايجاد شده را روی يک فلاپی کپی کنيد و از روی فلاپی اجرا کنيد. ولی می توانيد با يک ابتکار ساده اين فايل ها را روی cd ويندوز ذخيره کنيد و ادامه کارها را به خود سيستم واگذار کنيد. کافی است CD را در درايو گذاشته و unattend.bat را اجرا کنيد.

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۵ساعت 6:7  توسط مهدی اردیانی  | 

يکي از اصلي ترين عمليات کامپيوتر در هنگام روشن شدن عمليات POST يا Power On Self Test ميباشد. که تمامي نرم افزارها و قطعات سخت افزاري لازم براي بوت سيستم را تست کرده و آماده به کار ميکند .  گاهي اتفاق مي افتد که يک يا چندي از برنامه ها يا قطعات معيوب شده يا به عللي از انجام وظيفه باز مي مانند، اينجاست که بايوس با تنها راه ارتباطي مستقيم با کاربر ( بوق ) شما را آگاه مي سازد. اما تا وقتي که از مفهوم بوقهاي بايوس اطلاع نداشته باشيد تشخيص اينکه کدام يک از قطعات وظيفه خود را به خوبي انجام نميدهد، تقريبا غير ممکن است. ورفع اشکال را با سختي و مشقت بسيار همراه ميکند. در ادامه بوقهاي اصلي شرکت  توليد کننده تراشه بايوس AWARD  را شرح داده ام.
كدهاي بوقي بايوس AWARD :
بايوس آوارد عمدتا به پيامهاي خطا براي آگاه کردن کاربران از وجود مسئله اتکا دارد، اما چند کد بوقي مشهور وجود دارد که اين تراشه بايوس توليد ميکند:
تعداد بوقها در عمليات Post مفهوم بوق
نا محدود (تکرار شوند) خطاي حافظه سيستم
يک بوق بلند پس از دو بوق کوتاه خطاي کارت گرافيک
يک بوق باند پس از سه بوق کوتاه خطاي گرافيک يا حفظه گرافيک
بوقهاي با ارتفاع بالاي نا محدود (تکرار شونده) خطاي داغ شدن پردازنده
بوقهاي با ارتفاع بالا ،با ارتفاع پايين ( تکرار شونده) خطاي پرازنده
نکته : اگر موقع عمليات POST يک ، دو يا سه بوق بشنويد، تعويض کارتهاي RAM را در نظر بگيريد يا دست کم آنها را بررسي کنيد تا اطمينان يابيد که درست نصب شده اند. اگر در عمليات POST هشت بوق بشنويد اطمينان يابيد که کارت ويدئويي درست نصب شده است، ممکن است لازم باشد که آن را عوض کنيد. اگر موقع عمليات POST تعداد بوقها با آنچه گفته شد متفاوت بود ( چهار تا هفت يا 9 تا يازده بوق)، ممکن است يک مسئله جدي در  مدار مادر يا قطعات ديگر وجود داشته باشد، کامپيوتر را به يک تعميرگاه  ببريد.
+ نوشته شده در  جمعه هشتم اردیبهشت ۱۳۸۵ساعت 7:18  توسط مهدی اردیانی  | 

آشنايي با پروتکل UDP

 UDP (User Data Protocol) يکي از مجموعه قوانيني است که بر ترافيک اينترنت حکمفرماست .  براي اين که دريابيد که UDP  چگونه کار مي کند کمي بايد با ساختار اينترنت آشنا شويد .اساساً چهار لايه براي اين ساختار وجود دارد و يک مجموعه استاندارد از پروتکل ها بر روي اين لايه ها اعمال مي شود.
1-لايه پيوند(Link Layer) : شامل عناصر سخت افزاري و رابط هاي مرتبط با آن وسايل است . اين لايه داده ها را از شبکه لايه مي گيرد و به نوبه خود داده هايي را بر روي لايه شبکه قرار مي دهد .
2- لايه شبکه (Network Layer) : تعيين مي کند که داده ها چگونه به مقصد برسند
3- لايه حمل و نقل(Transport Layer ) : يک جريان داده اي ساخت يافته براي لايه برنامه کاربردي فراهم مي سازد . اين همان لايه ايست که UDP و TCP  روي آن عمل مي کند.
4- لايه برنامه کاربردي(Application Layer) نقطه اي که در آن کاربران با شبکه ارتباط برقرار مي کنند . برنامه هاي کاربردي واقعي مانند Telnet ، ايميل ، و مانند آن ها در اين لايه قرار دارند.
 پروتکل هاي استاندارد نحوه عمل عضو هاي هر لايه را توصيف مي کنند . در اين جا ما به لايه حمل و نقل توجه داريم . اين لايه جريان داده اي را براي برنامه هاي کاربردي فراهم مي سازد در اين جاست که دو پروتکل پر استفاده TCP و UDP جاي دارند .
هم TCPوهم UDP تکاليف مشابهي انجام مي دهند . آن ها اطلاعات را از لايه شبکه به سيم ها و سپس به لايه برنامه کاربردي انتقال مي دهد تا برنامه هايي مانند برنامه هايTelnet  يا ايميل بتوانند آن داده ها پردازش کنند ، اما اين تکليف را با روش هاي بسيار متفاوت انجام مي دهند . براي اين که معين کنيم که کدام يک از اين پروتکل ها در کدام وضعيت بهتر هستند بايد کمي درباره هر يک از آن ها اطلاعاتي را به دست آوريم.
TCP:  به درستي انتقال داده ها توجه کامل دارد. هر انتقال TCP با يک توافق نهايي (Hand Shake) نسبتاً پيچيده آغاز مي شود . وقتي ارتباط برقرار شد TCP ارتباط زنده را در طول کل زماني که بسته ها انتقال مي يابند حفظ مي کند و پس از آن که هر بسته ارسال شد فرستنده منتظر مي ماند تا يک تصديق دريافت کند مبني بر اين که بسته مزبور به درستي دريافت شده است.
TCP   براي حصول اطمينان از اين که انتقال درست انجام مي گيرد ، اين که جريان داده اي آن کنترل مي شود و اين که ارتباط حفظ مي شود ، طراحي شده است .  در حقيقت نقل و انتقال TCP مانند يک مدار الکتريکي است . TCP مانند يک مدار الکتريکي ارتباط را پس از برقراري تا زمان خاموش شدن حفظ مي کند و همچون يک مدار الکتريکي اگر اشکالي پيدا شود ، TCP حاوي مکانيسم هاي بازخوردي(Feed Back) است که جريان داده اي را تصحح يا متوقف مي کند . نظر به اين که يک مدار کامل است داده هاي TCP  مي توانند در هر دو جهت جريان مي يابند. از اين رو TCP را يک پروتکل دو طرفه (Fill Back ) مي نامند .TCP گم شدن يا صدمه ديدن بسته ها را بررسي مي کند . اگر چنين باشد درخواست ارسال مجدد مي کند .
UDP: از سوي ديگر UDP يک پروتکل ارسال و فراموشي است. يعني UDP کمتر به صحت انتقال داده ها اهميت مي دهد .فرستنده يک بسته را ارسال مي کند و بعد نوبت را به بسته ديگر مي دهد.هيچ ارتباط توافق نمايي اي براي دانستن اين که بسته رسيده است يا نه وجود ندارد، و هيچ تلاشي براي گفتن تعداد بسته ها به دريافت کننده انجام نمي گيرد. در سوي ديگر ارتباط UDP  دريافت کننده هيچ سيگنال تصديقي را به فرستنده نمي فرستد در نتيجه ...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه دوم اردیبهشت ۱۳۸۵ساعت 7:50  توسط مهدی اردیانی  | 

شاید تا حالا پیش آمده که بخواهید فایل MPEG4  را تماشا کنید ولی فقط صدای آنرا می شنوند . برای رفع این مشکل می بایست فایلی با نام TTC را بر روی کامپیوتر خود نصب کنید تا مشکل حل شود . این فایل را می توانید از اینجا دانلود کنید.
+ نوشته شده در  پنجشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۸۵ساعت 8:16  توسط مهدی اردیانی  | 

اگر دوست دارید در مورد BIOS  بیشتر بدانید می توانید فایل PDF زیر را از اینجا دانلود کنید.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۸۵ساعت 8:31  توسط مهدی اردیانی  | 

نرم افزار Norton Ghost يکي از بهترين برنامه هاي Restore کردن رجيستري و ويندوز است که

تا به حال ارائه شده است . عملکرد اين نرم افزار به اين صورت است که شما از ويندوز و يا هر قسمتي

که بخواهيد يک Backup تهيه مي کنيد و هنگامي که به مشکل برخورديدو يا ويندوز به دلايلي بالا

نيامد، مي توانيد از فايل Backup خود استفاده کنيد و دوباره ويندوز را به حالت اول برگردانيد. بله

درست خوانديد حتي اگر ويندوزتان بالا نيامد مي توانيد از اين نرم افزار استفاده کنيد و حتي ميتوانيد که

درايو ويندوز خود را فرمت کنيد و بدون سيستم عامل از اين نرم افزار استفاده کنيد . در ادامه بيشتر با

اين نرم افزار آشنا مي شويم .
بعد از دريافت و نصب اين نرم افزار و اجرا کردن آن پنجره اي به شکل زير باز مي شود که از قسمت

هاي مختلفي تشکيل شده است.

                   


 اولين کاري که بايد انجام دهيم اين است که از محل مورد نظرمان يک فايل Backup تهيه کنيم براي

اين کار از اولين گزينه يعني Backup استفاده مي کنيم.

                    


 بعد از اين که روي اين گزينه کليک کرديد ، پنجره اي به شکل زير باز مي شود .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۸۵ساعت 10:31  توسط مهدی اردیانی  | 

Domain چيست ؟
معادل کلمه قلمرو مي باشد ، هر فرد حقيقي يا حقوقي مي تواند صاحب Domain ( قلمرو ) در اينترنت باشد . به عنوان مثال blogfa.com يک Domain است که در اينترنت به اين شکل آدرس دهي مي شود :
http://www.blogfa.com
Hosting چيست ؟
معادل کلمه ميزباني مي باشد ، Web Hosting به سرويس دهنده اي گفته مي شود که ميزباني صفحات وب را به عهده دارد .
 رابطه Domain با Hosting  چيست ؟
Domain نامي است که شما براي سايت خود انتخاب مي کنيد و Hosting  ميزباني است که به Domain شما سرويس دهي مي کند ، مانند اختصاص فضا ، Email و ...
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۸۵ساعت 9:24  توسط مهدی اردیانی  | 

ابتدا روي درايو A کليک راست مي کنيم و گزينه Format... را انتخاب مي کنيم سپس گزينه create an ms dos start up disk را تيک مي زنيم و در آخر روي دکمه Start کليک مي کنيم.

نکته: ديسکتي که از طريق ويندوز xp مي سازيم داراي دستورات خارجي کمتري مي باشد

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۸۵ساعت 9:23  توسط مهدی اردیانی  | 

 همون طور كه مي‌دونيد نيم‌فاصله علامت يا كاراكتري هست كه كلمات رو مي‌شكنه بدون اينكه فاصله‌اي به وجود بياره. براي مثلا در كلمه "مي‌دويد" از نيم‌فاصله استفاده شده بدون اينكه فاصله‌اي بين «ي» و «دال» به وجود بياد. در استاندارد يوني‌كد به اين كاراكتر Zero Width Non-Joiner گفته ميشه و كد اون 200C هگزادسيمال هست.
طريقه استفاده از نيم‌فاصله در Word
به منو «Insert» بريد و «...Symbol» رو انتخاب كنيد بعد كاراكتر 200C رو انتخاب كنيد و كليد «Shortcut Key» را بزنيد بعد در كادري كه باز ميشه كليدهاي «Ctrl+فاصله» رو بزنيد و بعد روي «Assign» كليك كنيد. از اين به بعد براي گذاشتن نيم‌فاصله مي‌تونيد از كليدهاي «Ctrl+فاصله» استفاده كنيد.
در صورتي كه از Interface فارسي Word 2003 استفاده مي‌كنيد اسم قسمت‌هاي مختلف به اين صورت خواهد بود:
به منو «درج» برويد و «نماد...» رو انتخاب كنيد، بعد كاراكتر 200C رو انتخاب كنيد و كليد «كليد ميانبر...» را بزنيد بعد در كادري كه باز ميشه كليدهاي «Ctrl+فاصله» رو بزنيد و بعد روي «گماشتن» كليك كنيد.
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۸۵ساعت 9:22  توسط مهدی اردیانی  | 

دوست عزیزم آقا محمد سیادتی زحمت کشیده و برامون کرک دیکشنری babylon را درست کرده و کار ما را راحت کرده که توی اینترنت بتوانیم به راحتی از این نرم افزار استفاده کنیم. باز هم از دوست خوبم آقا محمد تشکر می کنم . می توانید از اینجا  دانلود  کنید
+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۸۵ساعت 7:35  توسط مهدی اردیانی  | 

یکی از دوستان سوال کرده بود که چطوری می شه داخل Orkut شد. باید بگم که ابتدا باید شما جیمیل داشته باشید تا بتوانید از امکانات این سایت استفاده کنید . اگر هم که جی میل ندارید می توانید یک میلی به من بزنید تا شما را برای جیمیل دعوت کنم و ثبت نام کنید .بعد از این شما می توانید در Adress bar اینترنت اکسپلورر خود آدرس   www.orkut.com   را بنویسید و بعد در قسمت های درج شده آدرس جیمیل و پسورد جیمیل خود را درج می کنید و بعد هم که داخل این سایت می شوید

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۸۵ساعت 6:28  توسط مهدی اردیانی  | 

آشنايي با مفاهيم شبکه و پروتکل هاي اينترنتي
 
 گاهي فکر مي کنيم که اينترنت يک قلمرو بي قانون است . چون محدوديت هاي کمتري نسبت به رسانه هاي ديگر دارد.در اينترنت همه نوع مطالبي را مي توانيد پيدا کنيد .مطالب مفيد آن فراوان است اما مطالب غير مفيد و زيان آور نيز در آن وجود دارد. شايعه ها ، دروغ ها ، نوشته هاي فريبنده ، و علاوه بر اين ها ويروس ها نيز در آن فعاليت دارند . با وجود اين همه آشفتگي ، اينترنت يک شبکه بسيارعظيم شامل ميليون ها گروه و صد ها هزار کاربر است که تقريباً اکثر اوقات بدون عيب کار مي کند . چرا؟
علت اين امر تا اندازه زيادي در آن است که سال ها پيش همه تبعيت از پروتکل هاي خاصي را پذيرفته بودند 
 در دنياي شبکه ها،کلمه ي پروتکل به معناي قوانيني است که براي انتقال پيام ها برروي شبکه وضع شده است بنابراين اينطور فکر کنيد که يک پروتکل در واقع مجموعه قواعدي است که کامپيوترها براي صحبت کردن با يکديگر بر روي شبکه،بايد آن ها را رعايت کنند.
يک پروتکل شبکه بايد داراي قوانين مربوط به اعلام وصول پيام،پيدا کردن خطا و ساختار اطلاعات باشد.
براي درک بهتر پروتکل مثال بهتري مي زنيم تا با مفهوم پروتکل کامل? آشنا شويد،براي مثال وقتي شما بخواهيد با يک نفر به زبان آلماني صحبت کنيد در حالي که شما به زبان آلماني تسلط نداريد ونه آن فرد به زبان فارسي مسلط است ولي هر دو نفر به زبان انگليسي مسلط هستند مي توانند با اين زبان با هم صحبت نموده و مطالب را به هم بفهمانيد بنابراين در اينجا زبان انگليسي پروتکلي واحد وپذيرفته شده بين دو نفر است ووظيفه پروتکل در شبکه همين است. به عبارت ديگر اين پروتکل ها هستند که شبکه ها را تشکيل مي دهند.

مدل مرجع OSI: در سال 1980 يک سازمان بين المللي استانداردسازي طرحي به نام(OSI) بوجود آوردکه آن مدل بر اساس لايه بندي پروتکل پايه گذاري شده بود وکاراين مدل به اين صورت بود که وقتي دو کامپيوتر مي خواهند با هم ارتباط بر قرار کنند بخش هايي کوچک استاندارد نرم افزاري روي هرسيستم،براي بهتر کردن اين ارتباط،عملياتي مربوط به خود و بنابه سهم خود انجام مي دهد.
مدل OSI از هفت نوع لايه تشکيل شده که هر کدام نقش مشخص ومعيني در انتقال داده ها در شبکه دارند.
مدل مرجعOSI  از هفت لايه زير تشکيل شده است:
1-لايه فيزيکي(physical layer) :اين لايه تقريب? ساده ترين لايه است وبطور کلي کار اين لايه ايجاد ارتباط بين دو عددDevice است مانند ارتباط شما بوسيله ي مودم ...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم فروردین ۱۳۸۵ساعت 6:40  توسط مهدی اردیانی  | 

شما يک مدير سيستم هستيد و نگهداري از سرور يکي از مهمترين وظايف شماست. آيا براي شما جالب نخواهد بود که بدانيد از زمان راه اندازي سرور تا اين لحظه زماني که سرور در دسترسي بوده (Uptime) مجموعاً چقدر است و همينطور زماني که در دسترس نبوده (Downtime) و نسبت  اين دو، که تشکيل دهنده درصد در دسترس بودن را نمايش ميدهد. جالب است، نه؟! شايد جالب تر هم باشد اگر بدانيد سرور در چه تاريخ ها و زمانهايي دوباره راه اندازي شده (Boot) و فاصله زماني بين هر Boot چقدر بوده و باز شايد جالب باشد که بدانيد چه تاريخ و زمانهايي دستور Shutdown صادر شده! و قبل از هر Shutdown سرور چه زماني Up بوده؟ و اينکه تعداد BlueScreenها تا اين لحظه چه مقدار است!؟
همه آنچه گفته شد با Uptime Tool و دستور uptime.exe در ويندوز NT، 2000 و XP امکانپذير است( در سايت مايکروسافت uptime.exe را جستجو کنيد!)
روش کار با اين فرمان بسيار ساده است و اگر بعد از استخراج فايل uptime.exe آن را در systemroot که در ويندوز 2000 بنام WINNT و در ويندوز XP بنام Windows ايجاد ميگردد قرار دهيد از هر نقطه از Command Prompt ميتوانيد به راحتي با اجراي دستور بدون پارامتر خاصي  از آخرين بار که سيستم بوت شده ببينيد
 و با دستور uptime /s ميتوانيم اطلاعات ريزتري نيز نمايش دهيم
+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم فروردین ۱۳۸۵ساعت 6:29  توسط مهدی اردیانی  | 


به نظر شما امکان دارد فايلي را کامل پاک کنيم (به صورتي که حتي در سطل بازيافت نيز باقي نماند ) اما دو باره آنها را بازيابي کنيم ؟

حتما براي شما نيز اتفاق افتاده است که فايلي را از روي هارد ديسک پاک کرده ايد اما بعد پشيمان شده ايد چه بسا اين فايل براي شما حاوي سند يا اطلاعات ارزشمندي باشد! در اين صورت چگونه مي توان اطلاعات از دست رفته را بازيابي کرد ؟

بعضي از برنامه ها امکاناتي را فراهم مي کنند که با استفاده از آن مي توان اطلاعات پاک شده از سيستم را بازيابي نمود ، برنامه هاي قدرتمندي حتي قادرند پس از فرمت شدن هارد ديسک نيز اطلاعات را بازيابي کنند .اين برنامه ها را اصطلاحا Recover بازياب مي نامند.

البته بعضي اوقات اين برنامه ها نيز نمي توانند اطلاعات را کامل کامل بازيابي کنند ! پس هميشه فايلها را با احتياط حذف کنيد .

از جمله برنامه هاي Recover که کارايي فوق العاده اي در بازيابي فايلهاي حذف شده دارد Search and Recover محصول شرکت Iolo Technologies است .

اين برنامه توانايي اين را دارد تا اکثر فايلهاي پاک شده را به صورت سالم بازيابي کند .همچنين اين برنامه قادر است ايميل هاي پاک شده را مجددا احيا نمايد .

برنامه شامل دو قسمت Wizard و Advanced است


قسمت Wizard به صورت خودکار و قسمت Advanced به صورت سفارشي امکان بازيابي اطلاعات را فراهم مي کند.
اين برنامه مفيد را مي توانيد از آدرس

http://www.iolo.com 

دريافت کنيد .

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم فروردین ۱۳۸۵ساعت 6:25  توسط مهدی اردیانی  | 

 کار با برنامه ها بدون سي دي اصلي
حتما تا به حال شده است که از دوستانتان سي دي بازي يا برنامه اي را قرض بگيريد، ولي فقط يک روز در اختيار شما باشد و دفعات بعد که نياز به اجراي بازي يا برنامه داشتيد آن نرم افزار به شما اخطار بدهد که براي اجرا نيازمند سي دي است؟
احتمالا تنها راه حلي که به فکرتان مي رسد، اين است که از روي آن سي دي کپي کنيد، اما  پيشنهاد ما  تهيه کپي و استفاده از سي دي به صورت مجازي است. توسط نرم افزار Daemon Tools شما مي توانيد تا 4 سي دي رام مجازي در ويندوزتان ايجاد کنيد و در هر يک از آنها به صورت مجازي از يک سي دي استفاده نماييد. روش کار برنامه به اين شکل است که شما توسط يکي از برنامه هاي کپي سي دي از سي دي مورد نظرتان يک کپي روي هارد ديسک تهيه مي کنيد و سپس توسط اين برنامه آن کپي را فراخواني مي کنيد. عملي که انجام مي گيرد، دقيقا مانند اين است که شما آن سي دي را در درايو سي دي رام کامپيوتر خود قرار داده باشيد.
پشتيباني از قفل سي دي ها از ديگر کاربرد هاي اين نرم افزار است. به اين شکل که اگر شما سي دي را با قفل ساخته ايد، مي توانيد آن را در اين نرم افزار فراخواني کنيد. اين نرم افزار قفل آن را نيز پشتيباني مي کند و تمامي تغييرات اعمال شده را به شما نشان مي دهد و مي توانيد از قفل گذاري خود مطمئن شويد.
شما مي توانيد اين نرم افزار را از وب سايت سازنده آن يعني
http://www.daemon-tools.cc/ دريافت کنيد
+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم فروردین ۱۳۸۵ساعت 6:9  توسط مهدی اردیانی  | 

در این قسمت تحقیقی را که به کمک دوست خوبم جمشید جان (جمشید بگوری) در مورد امنیت در اینترنت کرده ایم را می گذاریم. امیدوارم به دردتان بخورد.

مقدمه
در دنیای امروز حرف اول جوامع بشری چه در کشورهای پیشرفته و چه در حال توسعه ، به غیر از مسائل سیاسی ، ارتباطات و تبادل اطلاعات است ، که با سرعتی غیر قابل کنترل در حال پیشرفت است . به عنوان مثال خیلی از کشورهای توسعه یافته در حال تهیه و پایه ریزی های نسل جدید کامپوترها که با نام هوش مصنوعی مشهور است ، می باشند که انی قابلیت را دارند که همچون یک انسان واقعی فکر کرده و متناسب با محیط رفتار خاصی را از خود نشان دهد . همچنین در دنیایی هستیم که تا چند سال آینده خیلی از کارها بدون وجود اینترنت پیش نمی رود و احتیاج صد در صد به تبادل اطلاعات با جای جای دنیا دارد . لازمه این مسئله همه گیر شدن کامپیوتر و به طبع آن آشنایی کامل با اینترنت است .
این روزها وقتی وارد منزلی می شوید کمتر پیش می آید که کامپیوتر شخصی نداشته باشند و در کنار آن معمولاً اینترنت و  استفاده های درست و یا نادرست از آن که اصلا در اینجا به طریقه مصرف آن کاری نداریم .ولی اگر از خیلی از آنها سوال شود با چه اطمینان خاطری از اینترنت استفاده می کنید جوابی غیر واقع می دهند ، چون یا اصلا نمی دانند که از اینترنت هم می شود ضررهای مالی زیاد دید و یا می دانند و به قول خودشان ،کامپیوتر ما قوی است و هیچ مخربی به کامپیوترمان آسیب نمی رساند ،جواب می شنوید .
ولی نکته اینجاست که آیا می توان به اینترنت به عنوان یک خبررسان و آگاه کننده اطمینان کرد و بدون هیچ نگرایی از آن استفاده کرد . طبیعتاً این طور نیست چون خیلی از شرکت ها با ایجاد ناامنی در اینترنت در حال امرار معاش هستند ، یا نگوییم صرف کسانی که امرار معاشان را از این طریق گذاشته اند چون بالاخره در پشت این عمل یک درآمدی هست ، ولی افرادی هستند که برای تفریح و سرگرم کردن خودشان دست به عملیاتی مخربانه می زنند ، پس برای استفاده تا حد ممکن مطلوب از اینترنت می بایست که با راه های ایجاد خطر آشنا شد و همچنین راهای مقابله با آنها را دانست .
در ادامه شما را با انواع راه های ایجاد نا امنی و راه های مقابله با آنها را آشنا می کنیم و با چند مورد از مشهورترین مخرب ها دنیا آشنا می شویم .همچنین از عملکرد آنتی ویروس ها و آنتی تروجان ها با خبر می شویم و با شناخت مکانیسم عمل فایروال ها به اهمیت آنها پی می بریم . همچنین در این مقاله با چگونگی عمل هکر ها آشنا می شویم و روش بستن درهای ورود آنها را متذکر می شویم.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۸۵ساعت 10:57  توسط مهدی اردیانی  | 


بر روي هر کامپيوتر حداقل يک هارد ديسک وجود دارد. هارد ديسک يک محيط ذخيره سازي دائم براي اطلاعات را فراهم مي نمايد .
هارد ديسک در سال 1950 اختراع گرديد. هارد ديسک هاي اوليه شامل ديسک هاي بزرگ با قطر 20 اينچ  بوده و توان ذخيره سازي چندين مگابايت بيشتر را نداشتند. به اين نوع ديسک ها در ابتدا " ديسک ثابت "  مي گفتند. در ادامه بمنظور تمايز آنها با فلاپي ديسک ها از واژه " هارد ديسک " استفاده گرديد. هارد ديسک ها داراي يک  Platter ( صفحه ) بمنظور نگهداري محيط مغناطيسي مي باشند. در چنين مواردي مي توان بسادگي اطلاعاتي را حذف و يا مجددا" بازنويسي کرد.
در هارد ديسک هد خواندن و نوشتن در روي ديسک به پرواز در مي آيد! ( هرگز آن را لمس نخواهد کرد )
 يک هارد ديسک پيشرفته قادر به ذخيره سازي حجم بسيار بالائي از اطلاعات در فضائي اندک و  بازيابي اطلاعات با سرعت بسيار بالا است . اطلاعات ذخيره شده برروي هارد ديسک در قالب مجموعه اي از فايل ها ذخيره مي گردند. فايل نامي ديگر براي مجموعه اي از بايت ها است که بنوعي در آنها اطلاعاتي مرتبط به هم ذخيره شده است . زمانيکه برنامه اي اجراء  و در خواست فايلي را داشته باشد، هارد ديسک اطلاعات را بازيابي و آنها براي استفاده  پردازنده ارسال خواهد کرد.
 براي اندازه گيري کارآئي يک هارد ديسک از دو روش عمده استفاده مي گردد:

 - ميزان داده (Data rate) . تعداد بايت هائي ارسالي  در هر ثانيه براي پردازنده است .
- زمان جتسجو (Seek Time) . مدت زمان بين درخواست يک فايل توسط پردازنده  تا ارسال اولين بايت فايل مورد نظربراي پردازنده را مي گويند.
ذخيره سازي داده ها
اطلاعات بر روي سطح هر يک از صفحات هارد ديسک در مجموعه هائي با نام سکتور و شيار ذخيره مي گردد. شيارها دوايرمتحدالمرکزي مي باشند ( نواحي زرد) که بر روي هر يک از آنها تعداد محدودي سکتور(نواحي آبي ) با ظرفيت بين 256 ، 512 بايت ايجاد مي گردد. سکتورهاي فوق در ادامه و همزمان با آغاز فعاليت سيستم عامل در واحد هاي ديگر با نام " کلاستر " سازماندهي مي گردند. زمانيکه يک درايو تحت عملياتي با نام Low level format قرار مي گيرد، شيارها و سکتورها ايجاد مي گردند. درادامه و زمانيکه درايو High level format  گرديد، با توجه به نوع سيستم عامل و سياست هاي راهبردي مربوطه ساختارهائي نظير :  جدول اختصاص فايل ها،   جدول آدرس دهي فايل ها و...  ايجاد، تا بستر مناسب براي استقرار فايل هاي اطلاعاتي فراهم گردد. 

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم فروردین ۱۳۸۵ساعت 6:21  توسط مهدی اردیانی  | 

اگر مایلید که به دارو دسته orkut ها بپیوندید می توانید ، آدرس جی میل یا ایمیل خود را بدهید تا دعوت شوید و بتوانید از این سایت استفاده کنید.

orkut سایتی است برای این که شما بتوانید دوستان خود را در یک جا ببینید و در انجمن های مختلف برای تبادل اطلاعات و حرفهایتان عضو شوید

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم فروردین ۱۳۸۵ساعت 11:57  توسط مهدی اردیانی  | 

بعضي مواقع با يکبار بوت كردن مشكل حل مى‏شود، ولى بعضي از مواقع حتى بعد از بوت هم، صفحه Blue Screen of Death(BSOD) را مشاهده ميکنيم. دوباره سعى كنيم و يك بار ديگر بوت كنيم، ولى باز هم هيچى. مراحلى را قبل از روشن شدن سيستم طى كنيم. بايد Safe Mode را آزمايش ‏كرد (كه با فشار كليد F8 در زمان بوت ويندوز XP ظاهر مى‏شود) وقتى در محيط Safe Mode سيستم بالا آمد، بهتر بود كه نرم‏افزارهايي که قبل از خرابي نصب کرديم حذفشان کنيم. يا شايد بهتر باشد كه از طريق گزينه System Restore آنرا به حالتى كه قبلا داشت بر‏گردانيم. ولي ميتوان از گزينه Last Known Good Configuration در Safe Mode استفاده کرد.با اين گزينه اميد است كه ويندوز XP بدرستى بوت شود ولى اگر نشد چى؟ براى حل اين مشكل جدى واقعاً بايد يك PC ديگر در اختيار داشته باشيد و به اينترنت متصل شويد و ساعتها روى اينترنت جستجو كنيد. شما خيلى سريع در اين جستجوها متوجه مى‏شويد كه ويندوز XP با ويندوز 98 خيلى متفاوت است.
جريان بازيابى‏
 Recovery Console يك ابزار رفع اشكال قدرتمند است كه مى‏تواند زمانى كه سيستم قفل كرده يا راه‏انداز دستگاهى باعث آزار و اذيت شده، به كار آيد.

RC يك خط فرمان در اختيارتان قرار مى‏دهد كه به شما امكان اجراى اعمال مختلف مديريتى را مى‏دهد. شما مى‏توانيد فايلها را از روى FAT يا NTFS بخوانيد و بنويسيد، هاردديسكها را فرمت كنيد، بوت معيوب را درست كنيد يا سرويسها را متوقف يا اجرا كنيد و بعلاوه چند تا كار ديگر.

دو راه براى استفاده از Recovery COnsole وجود دارد: شما مى‏توانيد توسط سى‏دى‏رام ويندوز XP بوت شده و آنرا از منوى Boot اجرا كنيد يا اينكه مى‏توانيد آنرا به روى هاردديسك خود نصب كنيد. بدين منظور، سى‏دى‏رام را وارد درايو كنيد و دستور زير را تايپ كنيد:

\i386\winnt32.txt/cmdcons

بعد از راه‏اندازى مجدد، RC روى خط پايين منوى Boot ظاهر مى‏شود. اگر آنرا انتخاب كنيد، بعد از يك مكث كوتاه، RCيك صفحه متنى را نمايش مى‏دهد كه ليست تمام OSهاى نصب شده روى سيستمتان در آن قرار دارد و بعد از شما مى‏پرسد كه مى‏خواهيد با


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم فروردین ۱۳۸۵ساعت 7:42  توسط مهدی اردیانی  | 

آنتي ويروس و Firewall نسبت به هم مانند رينگ چرخ و لاستيک يک ماشين مي باشند. لاستيک به تنهايي استقامت تحمل وزن ماشين را ندارد و رينگ چرخ بدون لاستيک بازدهي ماشين را کاهش مي دهد و سروصدا ايجاد مي کند. به همين دليل آنتي ويروس نويسان بزرگ مثل Norton و يا McAfee امروزه اين دو را به صورت يک بسته ارايه مي کنند.
 ويروس در حقيقت يک برنامه کوچک است که توسط افراد خبره نوشته شده است. اين تکه برنامه (ويروس) خودش را در جاهاي مختلف کپي مي کند و در فايلهاي قابل اجرا (*.exe) اضافه مي کند.  اين تکه برنامه کارهاي متفاوتي ممکن است انجام دهد. به عنوان مثال ويروس Onehalf شروع به نصف کردن اطلاعات در کامپيوتر مي کند. پس اين تکه برنامه خودش را تکثير مي کند و کار مخرب انجام مي دهد. به دليل تشابه کار اين تکه برنامه با ميکروب و ويروس در طبيعت، آن را ويروس ناميده اند.
 برنامه آنتي ويروس فايلهاي موجود در کامپيوترتان و همچنين فايلهايي که از طريق E-mail دريافت مي کنيد و يا مي فرستيد را يکي يکي با ليست ويروس هاي شناخته شده  مقايسه کرده و در صورت يافتن آن ويروس شناخته شده، سعي بر حذف ويروس از فايل آلوده شده مي کند و چنانچه نتواند ويروس را از فايل آلوده حذف کند، آن فايل را Delete خواهد کرد. اگر ليست ويروس آنتي ويروس شما Update نباشد، روشن است که برنامه آنتي ويروس شما قادر به کشف ويروس هاي جديدتر نبوده و در حقيقت آنتي ويروس هيچ کمکي به شما نخواهد کرد و سيستم شما آلوده خواهد شد.
نصب و اجراي برنامه آنتي ويروس بر روي سيستم که در حال حاضر آلوده شده مثل حالتي است که ابتدا روباه وارد قفس مرغ وخروس شده باشد و سپس شما در قفس را بسته باشيد!
از اسم Firewall مي توان حدس زد که کارش چيز ديگري است. براي قابل لمس بودن آن با يک مثال ساده شروع مي کنم. همگي با Portهاي واقعي مثل Parallel Port ، USB Port، و Serial Port کم وبيش آشنا هستيم. مي دانيم که کامپيوتر ما با پرينتر از طريق دروازه (Parallel Port) اطلاعات مي فرستد و مي گيرد. داخل سيستم عامل برنامه ها هم با استفاده از دروازه ها منطقي(Logical Port) اطلاعات را مبادله مي کنند. مثلا برنامه E-mail شما از طريق دروازه منطقي 110 (POP)نامه ها را مي گيرد از اين Portهاي منطقي، هزاران هزار وجود دارد و هر برنامه (مثل FTP، Http، Chat، و يا Instant messenger ) براي روند کارشان از دروازه هاي مختلف استفاده مي کنند. به همين دليل است که برنامه هاي مختلف مي توانند همزمان اجرا شوند و اطلاعاتشان مخلوط نشود.
اين دروازه هاي منطقي همان سوراخهايي هستند که Hackerها سوء استفاده کرده و سعي مي کنند که وارد کامپيوترتان شوند. اين دروازه ها را نمي توان کور کرد چرا که برنامه هاي مختلف نياز به تبادل اطلاعات از طريق اين Port ها دارند. اينجاست که Firewall به کمک شما آمده و سربازهاي خود را در مقابل تمامي Portها (دروازه ها) مستقر مي سازد و تمامي ورود و خروج اطلاعات را تحت کنترل خود قرار مي دهد.
+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم فروردین ۱۳۸۵ساعت 7:34  توسط مهدی اردیانی  | 

یکی از دوستان در مورد آنتی ویروس سوال کرده بود .چون ایشان خیلی عجله داشت فعلا تحقیقی که من و دوست خوبم جمشید جان (جمشید بگوری) . در رابطه با امنیت در اینترنت کرده بودیم که قسمتی از آن در همین رابطه بود را در زیر برایت می نویسم . امید وارم که اندکی مفید واقع شود.

آنتی ویروس ها و ملاک برتری آن ها نسبت به یکدیگر

 

            آنتی ویروس نرم افزاری است که قادر است منابع حافظه را جستجو و ویروس های دریافت شده را آشکار و پاک نماید . همچنین در نسخه های تواناتر به هنگام اتصال به شبکه تمامی اطلاعات و فایل های مورد تبادل توسط قسمتی از این نرم افزار که مقیم حافظه می باشد بصوت روی خط مورد تفتیش و جستجو قرار می گیرد که شانس و میزان اطلاع به ویروس دستگاه های عضو یک شبکه را به حداقل مقدار خود برساند و در واقع نرم افزار مذکور نقش مدافع دستگاه را در مقابل عوامل مهاجم بر عهده دارد .نکته مهم دیکر در این مورد این است که تمامی این نرم افزار ها می بایست مرتباً به روز آوری شوند در غیر این صورت ویروس های جدید شناسایی نخواهند شد .

      از زمان آغاز پدیده حضور ویروس در عرصه دنیای کامپیوتر برنامه های متعددی از سوی شرکت های مختلف دنیا جهت مقابله با این پدیده ناخوشایند ارائه شده است اما به راستی چه عاملی باعث برتری برنامه آنتی ویروس بر سایر برنامه می گردد؟       

          معمولاً هر آنتی ویروس دارای یک یا چند مخزن ویروس می باشند که به کمک آن می توانند ویروس ها را شناسایی کنند . مسلماً داشتن پایگاه غنی که تا حد ممکن کلیه ویروس های شناخته شده دنیا را شامل می باشد از نقاط قوت یک برنامه آنتی ویروس می باشد . اما نکته قابل توجه اینست که امروزه با تلاش هایی که در ....


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم فروردین ۱۳۸۵ساعت 7:7  توسط مهدی اردیانی  | 

اگر مایلید که برای خود یک G_Mail دست و ژا کنید می بایست که از طرف یک نفر که G_Mail دارد دعوت شوید .

 حال کافیست که ایمیل خود را بدهید تا دعوت شوید .

bye bye

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۸۴ساعت 11:23  توسط مهدی اردیانی  |